Convocatòries

La selecció dels candidats a ICREA es basa en la revisió d'experts, on els únics criteris són l'excel·lència i el lideratge científics. Hi ha cinc panells d'avaluació, que abracen totes les àrees de coneixement, amb un cert solapament, per atendre els camps interdisciplinaris i emergents. El concepte bàsic d'avaluació és que depèn essencialment del criteri d'experts d'alt nivell. No volem dependre de mesuraments quantitatius de la producció acadèmica, sinó del criteri ben informat dels experts a l'hora de reconèixer l'excel·lència. Busquem la qualitat, no la quantitat.

ICREA defensa i comparteix plenament els principis de la Declaració de San Francisco d'Avaluació de la Recerca (SFDORA, per les seves sigles en anglès), sobre la base de la qual recomana als avaluadors que no es guiïn únicament per mesuraments basats en publicacions (per exemple, els Journal Impact Factors) com a mesura substitutiva de la qualitat d'articles de recerca individuals. A l'hora d'avaluar les investigacions, ICREA té en compte el valor de tots els resultats, inclosos els indicadors qualitatius de l'impacte de la recerca, com la influència en la política cientifica i en  pràctiques habituals.

ICREA és una organització que vetlla per la igualtat d'oportunitats, i no admet referències discriminatòries per motius de gènere, edat, nacionalitat o grup racial, ni cap altra mena de discriminació.

Convocatòria ICREA

La convocatòria ICREA ofereix llocs de treball permanents al sistema de recerca català. Els investigadors seleccionats esdevenen Professors d’Investigació ICREA. Regularment, durant tota la seva carrera, els investigadors ICREA passen per un procés d'avaluació científica (la promoció). Es tracta de la nostra convocatòria més important i coneguda.

Per a la vostra informació aquesta és l'última versió de la guia d'avaluació que segueixen els nostres avaluadors.

La convocatòria ICREA 2023 està tancada.

La resolució es va comunicar per correu electrònic a cada candidat/a el 18 de juliol 2023.

La propera convocatòria ICREA obrirà, en principi, la 2a quinzena de gener de 2024 per les àrees de Ciències Socials i del Comportament, Humanitats, i Ciències de la vida i Medicina i es tancarà la 1a quinzena de març 2024.

Per a la vostra informació aquí podeu veure les Bases Convocatòria ICREA  2023. No esperem canvis substancials.

Convocatòria ICREA Acadèmia

La convocatòria ICREA Acadèmia ofereix a professors de les universitats públiques catalanes un ajut que els hi permet una dedicació superior a la recerca, reduint les seves tasques docents i aportant un suport econòmic. El reconeixement, que s’atorga per cinc anys, ha permès augmentar l’impacte i l’abast internacional de la recerca que es fa a les nostres universitats.

Per a la vostra informació aquesta és l'última versió de la guia d'avaluació que segueixen els nostres avaluadors.

El termini per presentar una candidatura finalitza el dimarts 26 de setembre a les 14:00h.

Si us plau, reviseu la convocatòria que apareix a la dreta, i cliqueu el botó APPLY que trobareu al final del text.

This content is only accessible in desktop computers.

This website is optimized for a resolution of 1024px or higher. In smaller devices it will be shown with some restrictions.

Ordre de bases reguladores Ordre de modificació de l’Ordre de bases reguladores

CONVOCATÒRIA ICREA ACADÈMIA 2023 (BDNS: 708622)

 

Segons les bases reguladores del Programa ICREA Acadèmia de l’Ordre REU/183/2022, de 21 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre REU/162/2021, de 27 de juliol

 

1. Finalitat del Programa ICREA Acadèmia

El Programa ICREA Acadèmia té la finalitat d’incentivar i recompensar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador doctor amb vinculació permanent a les universitats del sistema universitari de Catalunya. Es tracta d’un programa d’intensificació de la recerca destinat exclusivament al professorat universitari esmentat que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat investigadora. El programa prioritza la detecció i l'estímul al professorat amb més potencial de creixement científic i valora especialment l'impacte potencial sobre la trajectòria investigadora dels candidats/es.

 

2. Estructura del Programa ICREA Acadèmia

2.1      L'accés al Programa ICREA Acadèmia suposa per al professorat beneficiari el seu reconeixement com a investigador/a ICREA Acadèmia, la qual cosa implica:

a)  L’assignació amb caràcter anual i durant cinc anys, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de cada exercici econòmic, d’un premi personal de 16.000 euros (quantitat bruta) de lliure disposició.

b)  La dedicació prioritària a activitats de recerca a la universitat durant els cinc anys de durada del Programa. La dedicació prioritària a activitats de recerca a la universitat pot ser compatible, excepcionalment, amb la realització d'estades de recerca, de caràcter temporal de l'investigador/a ICREA Acadèmia a universitats i/o centres de fora de Catalunya, sempre que siguin autoritzades per la seva universitat i per ICREA als efectes de la seva permanència en el Programa.

 

2.2      El reconeixement com a investigador/a ICREA Acadèmia implica per a la seva universitat:

a)  La percepció, amb caràcter anual i durant cinc anys d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de cada exercici econòmic, d'una subvenció per l'import de 20.000 euros. La universitat ha de destinar aquesta subvenció, d'acord amb l'investigador/a ICREA Acadèmia, a projectes de recerca i/o a accions directament relacionades amb la seva activitat de recerca, i molt especialment a la contractació de personal que permeti disminuir la tasca docent de l'investigador/a ICREA Acadèmia.

b)  La percepció, amb caràcter anual i durant cinc anys, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de cada exercici econòmic, de la quantitat de 4.000 euros en concepte de compensació per a la seva participació en la gestió del Programa.

         2.3  L'investigador/a ICREA Acadèmia es compromet a esmentar en forma d'agraïment, el suport que ha rebut del Programa ICREA Acadèmia a totes les seves publicacions i activitats de recerca.

 

3. Perfil dels candidats/es

3.1      El Programa ICREA Acadèmia va adreçat al personal docent i investigador, funcionari i contractat de les universitats del sistema universitari de Catalunya que a 26 de setembre de 2023, data de finalització del termini de sol·licitud de la subvenció, reuneixi els requisits següents:

a)  Estar en possessió del títol de doctor/a.

b)  Tenir una vinculació permanent amb obligació docent i un règim de dedicació a temps complet a les universitats del sistema universitari de Catalunya.

c)  Trobar-se en actiu i estar-hi impartint docència de manera regular.

3.2      El professorat que ja ha estat reconegut com a investigador/a ICREA Acadèmia no es podrà presentar a una nova convocatòria del Programa fins que s'hagi exhaurit l’ajut. Es podrà presentar a la convocatòria que permeti concatenar l’ajut de què estigui gaudint però no abans.

3.3      Les persones candidates l'avaluació de les quals quedi per sota de la posició mínima que la comissió d’experts/es determini, d'acord amb el que estableix l’apartat 7.6 d’aquestes bases no podran concórrer a la convocatòria corresponent a l'edició immediatament posterior a la qual es van presentar.

3.4      No podran ser beneficiaris el professorat i les universitats en qui concorri algunes de les circumstàncies invalidants previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

4. Compatibilitat

4.1      L’ajut percebut per l'investigador/a ICREA Acadèmia és compatible amb qualsevol altre premi, subvenció o altres recursos que percebi l'investigador/a. Per aquest motiu no caldrà presentar cap declaració sobre les subvencions o els ajuts sol·licitats o obtinguts.

4.2      La subvenció d’ICREA a la universitat serà compatible amb qualsevol altre ajut, ingrés o recurs que rebi la universitat per a la mateixa finalitat procedent de qualsevol administració o entitat pública o privada de Catalunya o de fora de Catalunya. Aquesta compatibilitat està condicionada a què l'import dels ajuts percebuts aïlladament o en concurrència amb d'altres ajuts no superi el cost de l'activitat.

4.3      La universitat haurà de comunicar a ICREA l'obtenció d'aquests ajuts o ingressos en el moment de la presentació de la sol·licitud, posteriorment, tant aviat com es conegui, i en tot cas en el moment de presentar la justificació. Si es produís un excés de finançament respecte de l’activitat, la universitat haurà de reintegrar a ICREA l’excés juntament amb els interessos de demora que corresponguin, d’acord amb la normativa vigent.

 

5. Sol·licituds

5.1   Les sol·licituds i la documentació requerida a la convocatòria s'han de presentar pel professor/a candidat per via telemàtica a través del web http://www.icrea.cat mitjançant el botó "Apply here" que figura al final del text d’aquesta convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 24 d’agost de 2023 i finalitza el 26 de setembre de 2023 a les 14:00h.

A la sol·licitud, que ha de complimentar-se en anglès, s’hi ha d’incloure informació de la recerca efectuada en els darrers cinc anys:

  • Selecció de les 5 publicacions més rellevants des de 2019.
  • Projectes de recerca des de 2019.
  • Premis i honors des de 2019.
  • Altres mèrits de recerca des de 2019.
  • Plans de recerca per als propers 5 anys.

A més s’ha d’adjuntar el currículum en anglès i en format pdf. (màxim 2 Mb i 15 fulls).

Amb la presentació de la sol·licitud, la persona sol·licitant manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts i que disposa de la documentació que ho acredita. La presentació de la sol·licitud comporta l’acceptació plena d’aquestes bases.

5.2      En el supòsit que la sol·licitud així com la informació i documentació presentada tingui algun defecte, es requerirà la seva subsanació en un termini de 10 dies hàbils. El requeriment s'efectuarà a través del Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat) i el termini de 10 dies establert es comptarà a partir de l'endemà d'aquesta publicació, tot destacant que si no ho fa se'l tindrà per desistit de la sol·licitud. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

5.3      La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta ICREA per comprovar la conformitat de les dades o documents que s'hi contenen o es declaren. No obstant això, si en el moment de la presentació de la sol·licitud el professor/a sol·licitant s'oposa expressament a donar el seu consentiment perquè ICREA realitzi la consulta i comprovació, haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent en el termini que indiqui ICREA.

5.4      La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud, prèvia audiència a la persona sol·licitant, comporten la inadmissió de la sol·licitud, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

 

6. Procediment de concessió

6.1      El procediment de concessió de les subvencions del Programa ICREA Acadèmia és el de concurrència competitiva, d’acord amb el procediment d’avaluació i els criteris de l’apartat 7.

6.2      Les actuacions que es derivin de la convocatòria que requereixin una notificació formal es notificaran a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. Prèviament a la publicació en el tauler electrònic, les persones interessades rebran un avís al correu electrònic que hagin fet constar en l'imprès de sol·licitud. Aquest avís no té efectes de notificació i serveix als únics efectes d'informar la persona beneficiària potencial de la data en què s'efectuarà aquesta notificació, que tindrà lloc amb els mitjans esmentats.

6.3      L’ordenació i la instrucció del procediment corresponen al director executiu d’ICREA.

6.4      L’òrgan competent per a emetre la resolució, prèvia autorització de la persona titular de la Direcció General de Recerca, és el director d’ICREA.

6.5      Les comissions que es constitueixen a l’empara d’aquestes bases reguladores procuraran, en la mesura que sigui possible, la paritat entre dones i homes.

 

7. Avaluació i selecció de les sol·licituds

7.1      L'avaluació de les sol·licituds correspon a cinc comissions d'experts/es independents de prestigi internacional, una per cadascun dels diferents àmbits de recerca, designades pel director d'ICREA i seleccionades d’acord amb criteris objectius de mèrit científic.

           Els experts/es són sempre persones externes al sistema de recerca català i són designats per un període màxim de quatre convocatòries del Programa. Durant el procés d'avaluació es mantindrà l'anonimat dels membres de la comissió d’experts/es per garantir la plena independència en el desenvolupament de les seves funcions.

7.2      La versió actualitzada de la llista d’experts/es independents de les comissions d’avaluació d’ICREA està disponible a la pàgina www.icrea.cat. Els experts o expertes han de ser prèviament informats d'aquest criteri de publicitat.

7.3      Els/les candidats/tes tenen dret a sol·licitar a ICREA, amb caràcter confidencial, l’exclusió de la seva avaluació fins a un total de 3 persones de la llista d’experts independents, justificant la seva motivació, en casos de rivalitat científica, hostilitat professional o d’altres que puguin afectar o posar en dubte l’objectivitat de llurs decisions. Aquesta exclusió és independent i addicional a la política de gestió de conflictes d’interès d’ICREA que totes les persones expertes han de conèixer i complir.

7.4      La comissió d'experts/es actua d'acord amb els principis d'imparcialitat, absència de conflicte d'interessos, objectivitat i rigor científic. L'avaluació de la comissió es considera en el seu conjunt, d'acord amb el sistema d'avaluació per parells aplicable a l'avaluació científica, previst per l'article 5.3 de la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació. Per garantir la plena independència i l’autonomia de criteri, els experts/es avaluen en línia les sol·licituds individualment i sense conèixer la identitat dels altres membres de la comissió. Els experts/es han de signar una declaració d’absència de conflicte d’interès i de confidencialitat.

7.5      Els criteris generals d’excel·lència científica reconeguts internacionalment per a l’avaluació de les sol·licituds, són els següents:

a)  Importància i impacte de les publicacions

b)  Projectes aconseguits nacionals i internacionals

c)  Capacitat de lideratge.

d)  Visibilitat internacional.

e)  Pla de recerca proposat

f)   Altres fites de recerca assolides

7.6      Una vegada efectuades les avaluacions individuals, la comissió d’experts/es es reuneix de forma presencial i/o per videoconferència, elabora per consens una llista prioritzada i motivada de possibles seleccionats/des i estableix la posició mínima per sota de la qual no es podrà concórrer a la convocatòria corresponent a l’edició immediatament posterior. La llista prioritzada és signada per tots els experts/es de la comissió i es lliura al director executiu d’ICREA.

7.7      Cada panell d’avaluació elabora un informe de síntesi a partir dels informes dels experts independents, que es posarà en coneixement dels sol·licitants. L’informe estarà degudament motivat.

 

8. Proposta de resolució i acceptació de la subvenció

8.1      La selecció de les propostes les efectua una comissió de selecció presidida pel director executiu d’ICREA i composta pel/per la cap de personal i pel/per la cap de programes.

8.2      La comissió de selecció, d’acord amb la llista prioritzada de candidats/es efectuada per la comissió d’experts/es, emet la proposta de resolució provisional. Les sol·licituds que no reuneixin els criteris d’admissió de la convocatòria, les que quedin per sota de la posició mínima establerta per la comissió d’experts/es i les que quedin per darrera d’una determinada posició en la llista prioritzada per la comissió, que no puguin finançar-se d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, seran proposades com a denegades. Caldrà exposar el motiu de la denegació.

8.3      La proposta de resolució provisional es publicarà al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat) als efectes que les persones sol·licitants puguin presentar, si ho consideren oportú les seves al·legacions, que es tindran en compte en el moment de resoldre, en un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació en el tauler. La proposta de resolució provisional també contindrà el requeriment de la documentació a aportar, si escau.

8.4      La proposta de resolució provisional contindrà la llista de les persones sol·licitants proposades per ser beneficiàries. Així mateix, s'inclourà la llista de persones sol·licitants proposades com a denegades.

8.5      La universitat ha de presentar per via telemàtica, abans de les 12:00h. del 20 de febrer de 2024, la següent documentació:

a)  Un document d'acceptació per cadascun dels candidats/es de la seva universitat que han estat proposats com a beneficiaris. El document ha d’estar signat conjuntament pel candidat proposat i pel representant legal de la universitat. A través del document d'acceptació, les persones proposades com a beneficiàries també poden desistir de la subvenció.

b)  La declaració responsable del representant legal de la universitat que indiqui que la universitat no està inclosa en cap de les prohibicions previstes per l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtenir la condició de beneficiària d'una subvenció.

c)  La declaració responsable de la persona candidata proposada que indiqui que no està inclosa en cap de les prohibicions previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que impedeixen obtenir la condició de beneficiari d'una subvenció.

d)  L'acreditació, per part del representant legal de la universitat, que la persona candidata proposada compleix tots els requisits que preveu l’apartat 3 d’aquestes bases.

8.6      Passat el termini previst a la convocatòria sense que s'hagi presentat aquesta documentació, s'entén que la persona candidata i la universitat a la que pertany desisteixen tàcitament a la seva incorporació al Programa ICREA Acadèmia.

8.7      La persona candidata pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció abans de la concessió.

8.8      Les propostes de resolució provisional i definitiva no generen cap dret a favor del beneficiari proposat, mentre no li hagi estat notificada la resolució de concessió definitiva.

 

9. Resolució de la convocatòria

9.1      Passat el termini d’audiència i de presentació d’al·legacions, la comissió de selecció emetrà la proposta de resolució definitiva i prèvia autorització de la persona titular de la direcció general de Recerca, l’elevarà al director d’ICREA per tal que dicti la resolució de concessió definitiva.

9.2      La resolució de concessió del director d’ICREA i la seva notificació s’han d’efectuar abans del 24 de febrer de 2024 i en tot cas en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC de l’extracte de la convocatòria. Si transcorregut aquest termini, no s'ha dictat i notificat la resolució, les sol·licituds s'han d'entendre desestimades, d'acord amb el que preveu l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

9.3      ICREA ha de notificar la resolució definitiva de concessió de les subvencions del Programa ICREA Acadèmia a través del Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat).

9.4      Contra la resolució del director d’ICREA, que posa fi al procediment que deriva de la convocatòria, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant del mateix director en els terminis previstos als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa-administrativa.

 

10. Publicitat

10.1    Les subvencions concedides es faran públiques a la web http://www.icrea.cat.

10.2    La informació relativa a la convocatòria i a la seva concessió s’ha de comunicar al Registre d’ajuts i subvencions de Catalunya (RAISC) als efectes de donar compliment a les obligacions de publicitat activa en matèria de subvencions, establertes per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

11. Canvis i renúncies

11.1    La pèrdua per part de l’investigador/a ICREA Acadèmia d'un o més dels requisits establerts a l’apartat 3 d’aquestes bases, ha de ser comunicada per l'investigador/a ICREA Acadèmia a la seva universitat per tal que aquesta ho comuniqui a ICREA, en un termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data en què n’ha tingut coneixement, i comporta el cessament de l’investigador/a en el gaudi del Programa. Els efectes de cessament en el Programa de l’investigador/a es produiran, en tot cas, des de la data en què s’hagi produït la pèrdua del requisit o requisits d’accés a la convocatòria.

11.2    L'acceptació per part de l’investigador/a ICREA Acadèmia d'un càrrec unipersonal a la universitat durant els cinc anys de l’ajut, permet la suspensió del seu gaudi fins a un termini màxim de vuit anys, a comptar des de l’endemà de la data del seu nomenament. La suspensió s’aixecarà a la data de la seva renúncia o del cessament en el càrrec.

11.3    L’investigador/a ICREA Acadèmia pot renunciar en qualsevol moment a seguir incorporat al Programa ICREA Acadèmia. La renúncia l’haurà de comunicar per escrit a la seva universitat la qual ho notificarà a ICREA, en un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data en què li ha estat comunicada la renúncia

11.4    La Universitat i ICREA hauran d’acordar, si escau, les liquidacions corresponents que es puguin derivar dels canvis i renúncies que es produeixin en el gaudi del Programa.

11.5    ICREA podrà autoritzar altres suspensions temporals de l’ajut per causes personals de l’investigador/a ICREA Acadèmia, degudament motivades, a petició de la Universitat i fins a un límit de dos anys.

 

12. Dotació econòmica del programa i pagament

12.1    La dotació econòmica màxima destinada a finançar el Programa ICREA Acadèmia i els imports corresponents a l’ajut personal, a la subvenció i a la compensació a la universitat és de 8.000.000€ (partida pressupostària 448.0001).

12.2    Els imports corresponents l’ajut personal de l’investigador/a ICREA Acadèmia i els que corresponen a la Universitat es transferiran directament a la Universitat, sense necessitat de presentar garanties, en la forma i els terminis que s’especifiquin a la convocatòria. L’ajut personal s’abonarà directament per la Universitat a l’investigador/a ICREA Acadèmia.

12.3    Amb caràcter previ a cadascun dels pagaments ICREA comprovarà d’ofici que els beneficiaris estiguin al corrent de les obligacions tributàries, de la Seguretat Social i que no tinguin deutes pendents amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya. En el supòsit que aquesta comprovació no sigui possible, es requerirà als beneficiaris l’aportació de les certificacions positives acreditatives d’estar-ne al corrent.

 

13. Justificació

13.1    La universitat beneficiària ha de justificar durant el primer trimestre posterior (termini màxim el 31 de març) a cada exercici subvencionat, la destinació de les quantitats percebudes mitjançant una compte justificatiu simplificat a través de la presentació telemàtica de la documentació següent:

 

  1. Una memòria científica sobre les activitats de recerca que ha desenvolupat l’investigador/a ICREA Acadèmia signada per l’investigador/a amb el vistiplau del representant legal de la universitat. ICREA en farà el seguiment mitjançant justificació documental i comunicarà el resultat a la universitat. Per poder portar a terme aquesta anàlisi de seguiment es podrà sol·licitar a la universitat informació addicional relativa a l’impacte de les activitats. La valoració positiva anual és condició necessària per la permanència al Programa.

b)  Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades expedida pel responsable econòmic de la universitat que contindrà:

-    Una certificació expedida pel responsable econòmic de la universitat on s'expressi que la subvenció s'ha registrat en la comptabilitat de la universitat; que els fons percebuts s'han destinat a realitzar l'activitat per la qual varen ser concedits i que la documentació original acreditativa de la despesa realitzada es troba a les dependències de la Universitat a disposició d’ICREA, de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes o d’altres òrgans competents.

-    A la finalització de l’ajut, la memòria econòmica inclourà una relació classificada de les despeses de l’activitat on s’inclourà la descripció de la despesa, l’activitat concreta per la que s’ha realitzat, la identificació del creditor i del document, el seu import, la data d’emissió i la data de pagament.

- Si escau, una relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a d'altres subvencions, s'ha d'indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb la identificació dels òrgans concedents.

- Si escau el comprovant del pagament del reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, així com dels interessos que hagin meritat.

c)  Una certificació acreditativa emesa per l'òrgan responsable de la universitat de la vigència de les condicions establertes a l’apartat 8.5, lletres b) c) i d) d’aquestes bases.

13.2    Transcorregut el termini establert de justificació sense que aquesta s'hagi presentat davant ICREA, o si s’aprecien defectes esmenables en la justificació, es requerirà la universitat perquè en el termini improrrogable de 15 dies hàbils, la presenti o l’esmeni, amb l’advertiment que si no ho fa es procedirà a iniciar els tràmits per a la revocació de la subvenció i, si s’escau, al reintegrament dels imports.

13.3    Les universitats han de facilitar tota la informació que els hi pugui ser requerida i s’han de sotmetre als controls que li corresponguin per part d’ICREA, de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de la Sindicatura de Comptes o d’altres òrgans competents.

 

14. Obligacions dels beneficiaris

L’investigador/a ICREA Acadèmia i la universitat en tot el que no estigui regulat de manera específica en aquestes bases, han de complir les obligacions que estableix per als beneficiaris de subvencions l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 

15. Revocació

15.1    Són causes de revocació total o parcial de les subvencions concedides les establertes als articles 92 bis i 99 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

15.2    L'incompliment total o parcial dels requisits i les obligacions que estableixen aquestes bases reguladores i la resta de normativa aplicable, comporta la incoació a proposta del director d’ICREA, d’un procediment de revocació total o parcial de la subvenció. Correspon a la persona titular de la Direcció General de Recerca, la revocació total o parcial de les subvencions, d’acord amb el que estableix la disposició addicional setzena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

15.3    La revocació total o parcial de la subvenció pot comportar l’obligació de retornar totes o part de les quantitats percebudes per l'investigador/a ICREA Acadèmia i per la universitat amb els interessos de demora que corresponguin, en els termes establerts al Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

 

16. Sancions per incompliment

En cas d'incompliment de les obligacions que determinen les bases reguladores, s'aplica el règim sancionador que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció. L'inici del procediment sancionador correspon a la persona titular de la Direcció General de Recerca, a proposta del director d'ICREA.

 

17. Protecció de dades de caràcter personal

17.1    Les convocatòries del Programa ICREA Acadèmia resten subjectes a la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, en concret al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en relació amb el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

17.2    Les dades de caràcter personal que les persones sol·licitants han de facilitar per obtenir la subvenció s'incorporen al sistema de tractament titularitat d’ICREA amb l'objectiu de gestionar i resoldre la concessió de la subvenció. Aquestes dades s'han de conservar durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat de la subvenció i en tot cas mentre l’investigador/a estigui vinculat al Programa ICREA Acadèmia.

17.3    Les dades dels sol·licitants seran comunicades a la Direcció General de Recerca del Departament de Recerca i Universitats als efectes que es puguin exercir les funcions d’autorització prèvia a la concessió, així com totes aquelles altres funcions que comportin l’exercici de potestats administratives d’acord amb el que estableix la disposició addicional setzena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

17.4    Els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, oposició i supressió podran exercir-se, en el seu cas, adreçant-se per escrit a l’adreça electrònica icrea@icrea.cat.

Barcelona, a 13 de juliol de 2023

 

Prof. Antonio Huerta

Director d’ICREA

 

Clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal:

Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les seves dades personals facilitades en aquest formulari i les facilitades en el seu currículum vitae seran incloses en el nostre fitxer RECURSOS HUMANS, creat sota la nostra responsabilitat, amb la finalitat de comunicar-nos amb vostè i poder realitzar el procés de selecció d’investigadors/es al que vostè s’ha inscrit. Així mateix li garantim la confidencialitat en el tractament de les seves dades personals. De tota manera ICREA informa a l’ investigador, que les seves dades personals, en concret el seu nom, els seus cognoms, centre universitari on treballa i fitxa curricular amb fotografia, seran fetes públiques amb la finalitat de donar a conèixer els guanyadors de la convocatòria.

Aquestes dades les facilita voluntàriament, i en tot cas, vostè té el dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en el nostre fitxer, rectificar-la de ser errònia o cancel·lar-la, així com oposar-se al seu tractament.

Assabentat i conforme, per la present, vostè consent expressament i autoritza a INSTITUCIÓ CATALANA DE RECERCA I ESTUDIS AVANÇATS, Passeig Lluis Companys, 23 (08010) Barcelona, perquè tracti les seves dades de caràcter personal que voluntàriament facilita, per a les finalitats exposades en l’apartat anterior.

Aquesta autorització té validesa fins a la seva revocació per part del titular de les dades.

Apply

This content is only accessible in desktop computers.

This website is optimized for a resolution of 1024px or higher. In smaller devices it will be shown with some restrictions.